24 ΩΡΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

23416963-1024×683-2-1-1024×683.jpg

Åéäéêü êëéìÜêéï ôïõ ÅÏÄÕ ðñáãìáôïðïéåß rapid test Ýîù áðü ôá ãñáöåßá ôïõ Éáôñéêïý Óõëëüãïõ Èåóóáëïíßêçò óôçí ðëáôåßá ÁñéóôïôÝëïõò óå éäéþôåò ãéáôñïýò, Èåóóáëïíßêç, ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2020. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÏÓÉÄÇÓ

Κοινοποιήστε στα Social Media:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Call Now Button