24 ΩΡΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

5047822.jpg

ÁÑÃÏÓ-ÁðïëõìÜíóåéò óå üëá ôá ó÷ïëåßá ðñáãìáôïðïéåß áðü ôï ÓÜââáôï 29 Öåâñïõáñßïõ ï ÄÞìïò ¶ñãïõò Ìõêçíþí óôá ðëáßóéá ôùí ìÝôñùí ãéá ôçí ðñïóôáóßá áðü ôïí êïñïíïúü êáé ôçí åðï÷éêÞ ãñßðç.(Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Κοινοποιήστε στα Social Media:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Call Now Button